Seřadit podle: Ceny ascdesc| Názvu ascdesc |
Výrobce

 

Nabídka eshopu

 

Prodejna Hubert Styl je provozována firmou Progles s.r.o. 

Hubert Styl je výhradním dovozcem a prodejcem kompletního sortimentu značek Härkila, Seeland , Laksen a Innogun montáží. Jde o renomované výrobce oděvů, obuvi, doplňků a montáží.

 V naší specializované prodejně najdete veškerý sortiment výrobků od českých i zahraničních výrobců oděvů, obuvi a doplňků pro myslivost a lesnictví. 

 Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím:

 

e-mailu  prodejna@progles.cz  nebo na telefoním čísle: +420 724 339 739.

 

 

 Obchodní podmínky

 

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Progles s.r.o. se sídlem Konecchlumí 91, 507 05 Konecchlumí, IČ: 27469468, DIČ: CZ27469468, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové a touto společností provozovaný internetový obchod : obchod.progles.cz.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu obchod.progles.cz.

 Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží.

 

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu obchod.progles.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku a následně potvrdí svůj nákup kliknutím na odkaz v doručeném emailu, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na obchod.progles.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné. Objednávka se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení kliknutím na odkaz v doručeném emailu.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě obchod.progles.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv prostřednictvím registračního formuláře a uživatelského administračního rozhraní.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.
 10. Platnost cen je stanovená do konce roku 2013, pokud nebude uvedeno jinak.
 11. Poštovné pro ČR činí 120 Kč vč. DPH.

 

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí tři až sedm pracovních dní pro zboží skladem, čtrnáct dní pro nenaskladněné zboží, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. Expedice může trvat nejdéle do jednoho měsíce.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

D. Reklamace

 1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu obchod.progles.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 3. Poškození zásilky při přepravě: náhradu škody za poškozený balík vyplatí dopravce pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Reklamovat poškození dopravou lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že závada nebyla patrná už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná nejpozději do 24 hodin od převzetí, nebráni-li tomu vážné důvody. Zásilku lze reklamovat pouze na poště, či depu dopravce, který ji dodal. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení zásilky ve stavu, v jakém byla doručena tzn. kompletní zásilku včetně obalu. Reklamaci uplatňuje VŽDY příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není možná.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. článku E těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího probíhá tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na adrese prodejna@progles.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

 

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu obchod.progles.cz.
 2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od dne 1. října 2010.

 

 

Kontakt

Kde nás najdete

Adresa

www.hubertstyl.cz

Prodejna Hubert Styl

Čejkovice 47
506 01 Jičín

prodejna Hubertstylprodejna HubertStyl

Spojení

 

Tel.: +420 724 339 739
E-mail: prodejna@progles.cz

prodejna HubertStylprodejna HubertStyl

Prodejní doba

 

Po-Pá   9.00 - 17.00 hodin

So        ZAVŘENO

 

 

Fakturační adresa:

PROGLES s.r.o.

Pod Koželuhy 70

506 01 Jičín

IČO: 274 69 468

DIČ: CZ27469468

 

Kde nás najdete:

GPS: 50°25′15.568"N, 15°20′41.922"E

 

 

 


Zvětšit mapu

Harkila

Legendární značka Härkila vznikla ve skandinávském venkově a není náhoda, že právě zde, v kraji , kde je nespoutaná příroda, kde se pasou obrovská stáda zvěře, kde je často slyšet tlukot křídel tetřívka obecného, Härkila vyvíjí a testuje nejlepší lovecké oblečení na trhu.

Funkce, kvalita a pohodlí jsou klíčová slova pro značku Härkila. V důsledku toho Härkila používá pouze ty nejlepší dodavatele na trhu, což vedlo k úzké spolupráci se značkami jako GORE-TEX, Vibram, Polartec, Primaloft a WINDSTOPPER.

Parametry GORE-TEX membrány:

25.000 mm vodního sloupce na m2

blank
Seeland HERCULEAN kalhoty pánské
cena s DPH: 4.910,00 Kč detail zboží
novinka
Härkila ALVIS kalhoty, hnědé
cena s DPH: 3.090,00 Kč detail zboží
novinka
Härkila METSO ACTIVE kšiltovka
cena s DPH: 1.290,00 Kč detail zboží
blank
Härkila BACKCOUNTRY II GTX 6" černé
cena s DPH: 4.650,00 Kč detail zboží
blank
Härkila BROUSEK NA NŮŽ compact
cena s DPH: 330,00 Kč detail zboží
akce
Seeland DIAZ mikina, hnědá
cena s DPH: 551,00 Kč detail zboží
novinka
Härkila NITE HSP svetr, olivový
cena s DPH: 6.210,00 Kč detail zboží
novinka
Seeland FLINT bunda, zelená
cena s DPH: 3.350,00 Kč detail zboží
 1| 2| 3| ... >>